Global English

Leadership

As of March 23, 2018

Board of Directors

Representative Director

Michitaka Sawada
Katsuhiko Yoshida
Toshiaki Takeuchi

Director

Yoshihiro Hasebe

Outside Director

Sonosuke Kadonaga
Masayuki Oku
Osamu Shinobe

Audit & Supervisory Board Members

Full-time Audit & Supervisory Board Member

Toshiharu Numata
Katsuya Fujii

Outside Audit & Supervisory Board Member

Toraki Inoue
Hideki Amano
Nobuhiro Oka

Executive Officers

President and CEO

Michitaka Sawada

Senior Managing Executive Officer

Katsuhiko Yoshida
Toshiaki Takeuchi
Yoshihiro Hasebe

Managing Executive Officer

Masumi Natsusaka
Motohiro Morimura
Yasushi Aoki
Hideko Aoki
Kozo Saito
Tomoharu Matsuda
Shigeru Ueyama

Executive Officer

Tadaaki Sugiyama
Masakazu Negoro
Hideki Tanaka
Takehiko Shinto
Jun Shida
Yasushi Wada
Hitoshi Hosokawa
Hiroyuki Yamashita
Minoru Nakanishi
Akemi Ishiwata
Satoru Tanaka
Kenichi Yamauchi
Osamu Tabata
Hideaki Kubo
Yoshihiro Murakami
Ryoichi Harada

Corporate Executive Fellows

Corporate Executive Fellow

Yoshinori Takema
Takuji Yasukawa
Minoru Utsumi
Yuji Furui

Chiaki Mukai

Page Top