เรื่องราวของเรา

วิถีทางของคาโอและคำมั่นสัญญาของเรา

image

image

image

แนะนำปรัชญาองค์กร ความมุ่งมั่น และความหมายเบื้องหลังโลโก้และสัญลักษณ์พระจันทร์ของคาโอ

วิถีทางของคาโอ

image

image

image

"วิถีทางของคาโอ" สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของบริษัท และ เป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือคาโอ "วิถีทางของคาโอ" คือหลักปฏิบัติที่พนักงานทุกคนต้องยึดมั่น เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจในแต่ละวันของทุกฝ่ายในองค์กรมีความสอดคล้องกันทั้งในระยะกลางและระยะยาว "วิถีทางของคาโอ" เป็นแนวทางที่ทำให้บริษัทและพนักงานทุกคนเติบโตไปด้วยกัน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานของแต่ละคนมีความหมายมากขึ้น อีกทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีเป้าหมายอีกด้วย

คำมั่นสัญญาของเรา

image

image

image

คาโอสัญญาว่าจะทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้คนทั่วโลก และสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้

โลโก้และสัญลักษณ์พระจันทร์มีความหมายต่อเราอย่างไร

image

image

image

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังโลโก้และสัญลักษณ์ของเรา

Page Top