การวิจัยและพัฒนา

คาโอมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแก่นแท้ทางธรรมชาติของปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ โดยใช้การบริหารแบบ Matrix ระหว่างการวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Page Top