นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ คาโอ ประเทศไทย

คาโอประเทศไทยมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและจากหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ (เรียกโดยรวมว่า ลูกค้า) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการพัฒนาและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา คาโอประเทศไทยตระหนักดีว่าการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่ง เป็นความจำเป็นในการดำรงความเชื่อถือไว้ใจที่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มอบข้อมูลของพวกเขาให้กับเรา เพื่อที่จะทำให้ความรับผิดชอบนี้สมบูรณ์ คาโอประเทศไทยได้ยอมรับและปฏิบัติตามบรรดากฎหมายข้อบังคับทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

1 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คาโอประเทศไทยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยต่อลูกค้า  ในเวลาที่ข้อมูลดังกล่าวยังถูกรวบรวมอยู่เท่านั้น   และในขอบเขตของการใช้ข้อมูลที่ประกาศไว้ในเวบไซด์ของคาโอประเทศไทย (ดูเรื่องขอบเขตการใช้)  และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก

2 การบริหารจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

คาโอประเทศไทยได้ดำเนินการบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมดังต่อไปนี้

 • จัดตั้งหน่วยงานในการสนับสนุนการปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยคาโอประเทศไทย
 • เป็นผู้ดูแลเองและมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริษัทในเครือของคาโอและในแต่ละฝ่ายเพื่อดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • ออกระเบียบข้อบังคับภายใน เกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อแนะนำจากกระทรวงผู้รับผิดชอบเป็นหลัก
 • ให้ความรู้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมีความคุ้นเคยกับกฎระเบียบ คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
 • มีการบันทึกทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลและบังคับใช้ในเรื่องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม   และ
 • มีการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ หรือการรั่วไหลของข้อมูล การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

3 การแจกจ่ายและการเปิดเผยข้อมูล

คาโอประเทศไทยจะไม่แจกจ่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามยกเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาตจากลูกค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเปิดเผยก่อน
 • การเปิดเผยเป็นความจำเป็นทางกฎหมาย
 • ข้อมูลที่จะถูกแจกจ่ายหรือเปิดเผยต่อผู้ทำหน้าที่แจกจ่ายข้อมูล กระทำภายในขอบเขตของการใช้ข้อมูล (โปรดดูหัวข้อที่ 4 ด้านล่าง)
 • กรณีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางบริษัทในเครือ
 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวพันกับความสำเร็จของธุรกิจในเรื่องการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือประการอื่นๆ

4 การควบคุมของผู้ให้บริการดูแลข้อมูล

ในบางโอกาสคาโอประเทศไทยมีการมอบหมายให้ผู้ให้บริการดูแลข้อมูลจากภายนอกเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล  โดยบริษัทจะเลือกเฉพาะผู้ให้บริการดูแลข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นชัดว่ามีความสามารถในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นท
ยิ่งไปกว่านั้นคาโอประเทศไทยจะมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยให้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีใดคล้ายกันว่าจะปฏิบัติตามขอบเขตของการใช้ข้อมูลอย่างเข้มงวด จะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นระยะๆ

5 การตอบรับคำยืนยัน  การขอให้ปรับปรุงแก้ไขและคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าร้องขอคำยืนยัน  ขอให้ปรับปรุง (แก้ไขข้อผิดพลาด  เพิ่มเติมข้อมูล หรือลบข้อมูลทิ้ง) ขอให้เลิกใช้ข้อมูลหรือ ขอให้ถอนข้อมูลส่วนบุคคลออก  คาโอประเทศไทยจะตรวจสอบตัวตนของลูกค้าก่อนที่จะปฏิบัติตามคำขอ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันเสมควรที่จะปฏิเสธคำขอนั้น

6 การตอบรับความเห็น

และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะปฏิบัติต่อข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของลูกค้า ให้ทันท่วงทีและเหมาะสม

7 การทบทวนและการปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

อาจมีการปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็นเพื่อสะท้อนการปรับปรุงการปกป้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง  นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

Page Top