ความยั่งยืน

image

image

image

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในเรื่องของ ESG
คือการส่งเสริมชีวิตที่งดงามให้กับผู้บริโภคของเรา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1887 ผู้บริโภคคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเราเรื่อยมา

ซึ่งถือเป็นรากฐานปรัชญาองค์กร และเป็นสิ่งที่คำนึงถึงในทุกๆ กิจกรรมทั้งหมดของเรา ความท้าทายในการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ใส่ใจในรายละเอียด และความมุ่งมั่นของเรานั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนสังคมโดยการมุ่งเน้นในเรื่องของ ESG ซึ่งกลยุทธ์ของเราคำนึงถึงพฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภค ในการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโลกได้มากยิ่งขึ้น

เราเรียกสิ่งนี้ว่า “Kirei Lifestyle” - คิเรอิ ไลฟ์สไตล์

เราพยายามยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Kirei Lifestyle
หมายถึง การมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่งดงาม
ชีวิตทั้งภายในและภายนอก

Kirei Lifestyle คือ การคำนึงถึงผู้อื่นอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแค่ทำให้ชีวิตของตนเองสะอาดและสวยงามเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความงดงามและความสะอาดของโลกรอบๆ ตัวอีกด้วย

Kirei Lifestyle คือ ความสุขใจในวันนี้ พร้อมความอุ่นใจที่จะคงความสุขในวันพรุ่งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงตัวตนที่แท้จริงกับความมั่นใจว่าตนเองก้าวเดินไปถูกทาง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในทุกๆ วัน

นั่นคือเหตุผลที่เรา ชาวคาโอดำเนินการทุกอย่าง เพื่อวิถีชีวิตในรูปแบบนี้ เราจึงทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำในสิ่งง่ายๆ เราผสมผสานนวัตกรรมและจินตนาการในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการคิดค้นวิธีเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกดำเนินชีวิตในแบบ Kirei

image

image

image

นับตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2430 ผู้บริโภค คือหัวใจในการดำเนินงานของเรามาโดยตลอด สิ่งนี้ถือเป็นรากฐานปรัชญาองค์กร และเป็นพื้นฐานที่ทุกๆ กิจกรรมของเราต้องคำนึงถึง
ความท้าทายในการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ใส่ใจในรายละเอียด และความมุ่งมั่นของเรานั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เช่นเดียวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างโปร่งใสของเรา
คาโอมุ่งมั่นที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนสังคม โดยมุ่งเน้นไปเรื่องของ ESG ซึ่งกลยุทธ์ของเราคำนึงถึงพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโลกได้มากยิ่งขึ้น

การดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืน คาโอ ประเทศไทย

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนและดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บริษัทและสังคมในวงกว้าง คำนึงถึงสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) สอดคล้องกับนโนบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของเครือคาโอ (Kao ESG Strategy) หรือ Kirei Life Style Plan รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) เพื่อให้เปนไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานสากล

Page Top