นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย

แก้ไขครั้งล่าสุดวันที่ 01 มีนาคม 2565

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซาท์อีสต์เอเซีย) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย" หรือ "เรา") ซึ่งใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภค จากคู่ค้าของบริษัท และจากบุคคลที่ติดต่อกับเรา (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "ลูกค้า" หรือ "ท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งรวมไปถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ต่อไปนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ให้มีความหมายเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") คำว่า "เก็บรวบรวม" และ "ใช้" จะมีความหมายเดียวกับ คำว่า "การประมวลผล" ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่ารวบรวม บันทึก ยึดถือ เปิดเผย ฯลฯ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ตระหนักดีว่าการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ
และจำเป็นต่อการรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เรา เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และจะทำงานเพื่อจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่าน

 • ข้อมูลที่ระบุตัวตน หรือข้อมูลสำหรับการติดต่อ รวมถึง ชื่อ ภาพถ่าย ที่อยู่สำหรับการติดต่อหรือจัดส่งสินค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ใช้ หรือ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน หรือสำหรับใช้ติดต่อกับท่าน ในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
 • ข้อมูลทางการเงิน อาจรวมถึง ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางธุรกรรม รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับท่านและจากท่าน และรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อจากเรา หรือรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึง ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol: IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและ รูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาในพื้นที่ของท่าน ตำแหน่ง ประเภท และรูปแบบของตัวเสริมของเว็บเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ความสนใจ ความชอบ ข้อเสนอแนะ อายุ เพศ คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ การตอบแบบสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านกับผลิตภัณฑ์ของเรา การตั้งค่าการติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 • ข้อมูลการใช้งาน รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึง ความพึงพอใจของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา และความพึงพอใจในการสื่อสารของท่าน

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อท่านในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ("ขอบเขตการใช้งาน") และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือได้รับอนุญาต หรือกระทำไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (ก) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น
 • (ข) เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ และภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน
 • (ค) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
 • (ง) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย กับท่าน
 • (จ) เพื่อรักษาและปรับปรุงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
 • (ฉ) เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน หรือบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนท่าน, ข้อมูลจากบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รู้ได้อยู่ทั่วไป

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีข้อบังคับตามกฎหมาย หรือตามสัญญาว่า ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ดังนั้น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา จึงเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่านเอง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ตามนโยบายนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับท่าน และนอกจากนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย
อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย มีมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

 • จัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย และแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท คาโอ เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
 • การกำหนดระเบียบภายในบริษัท ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้ความรู้แก่พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจในกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • บังคับใช้ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสม สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย และ
 • ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรั่วไหล การทำลาย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ข้อกำหนด และการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะไม่อนุญาตหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้:

 • ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายหรือคำสั่งของศาลกำหนด หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาล
 • เป็นการให้ข้อมูลหรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ (รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างและตัวแทน) ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว (โปรดดูข้อที่ 5 ด้านล่าง)
 • ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ และ
 • เป็นการให้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรืออื่น ๆ นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปที่

 • (ก) บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 • (ข) หน่วยงานของรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
 • (ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจมีการร้องขอเป็นครั้งคราว และ / หรือ
 • (ง) บุคคลอื่นใดที่เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล

ทั้งนี้แม้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจอยู่นอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือวัตถุประสงค์อื่นใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่เราได้แจ้งต่อท่านในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การควบคุมผู้ให้บริการ

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย อาจมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการภายนอกเป็นครั้งคราว
เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกเลือก นอกจากนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะให้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการดังกล่าว อย่างเคร่งครัดตามขอบเขตการใช้งานที่กำหนดให้ผู้ให้บริการ โดยจะมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเป็นระยะ

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จสมบูรณ์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราสิ้นสุดลง เราจะนำข้อมูลส่วนขุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกข้อมูลหรือดำเนินการตามขั้นตอนด้วยวิธีใด ๆ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลนิรนามอย่างเหมาะสม เพื่อที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป (เว้นแต่ เรามีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือข้อบังคับที่กลุ่มบริษัทของเราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม)

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิของเราจากการเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรู้เท่านั้น และจะกระทำภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ เราจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

7. สิทธิของท่าน

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอม ในการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง (โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดแบบตรงผ่านอีเมล) ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีผลหลังจากที่เราได้รับการเพิกถอนความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลของเรา ก่อนมีการเพิกถอนความยินยอมจากท่าน โปรดติดต่อเรา หากท่านต้องการจะเพิกถอนความยินยอมของท่าน

สิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านมีสิทธิได้รับคำยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ และในกรณีดังกล่าว ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ในการประมวลผล หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล หรือประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด และอาจมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากการใช้สิทธิของท่านอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ท่านมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราใช้ประมวลผลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับสำเนาเพิ่มเติมที่ท่านร้องขอ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ

สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ท่านมีสิทธิที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึง การให้คำชี้แจงเพิ่มเติม

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม): ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และเราอาจดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สิทธิในการขอจำกัดการประมวลผล: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกทำเครื่องหมาย และเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเท่านั้น

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่าน และท่านมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานอื่นโดยที่เราจะไม่โต้แย้งขัดขวาง

สิทธิในการคัดค้าน: ในบางสถานการณ์ ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลเฉพาะของท่านได้ตลอดเวลา และเราอาจจำเป็นต้องยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านดังกล่าวของท่านอาจมีน้ำหนักมากขึ้นเป็นพิเศษในกรณีที่เราได้รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสนใจของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง หากท่านมีสิทธิคัดค้านดังกล่าว และได้ใช้สิทธินั้น เราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวทันที
ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยเฉพาะในบางกรณี สิทธิในการคัดค้านของท่านอาจไม่สามารถใช้ได้ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนทำสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ได้ข้อสรุปแล้ว

เมื่อเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ได้รับคำขอใด ๆ ข้างต้น จากท่าน เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะปฏิบัติตามคำขอเมื่อมีการยืนยันตัวตนของท่าน เว้นแต่จะมีเหตุสมควรที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าว

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้:-

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด
อาคารโอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์: 02-655-4455 ต่อ 2461
หมายเลขโทรสาร: 02-655-4545
อีเมล: DPOTH@kao.th.com

หากต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจ

8. การตอบสนองต่อความคิดเห็น และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพยายามเพื่อจัดการกับความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อที่ 7 ข้างต้น

9. คุกกี้ส์

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ใช้คุกกี้ส์บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้ และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ส์เพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ การจัดเนื้อหาบริการ หรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าดูเว็บไซต์ คุกกี้ คือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บเบราว์เซอร์หนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้ใช้มาเพื่อแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ โดยการตั้งค่าลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ส์
อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

10. ความยินยอม

การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายนี้ ท่านรับรองเพิ่มเติมว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแก่เรา หรือได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รวมถึง อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

11. การทบทวน และปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อสะท้อนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ติดต่อเรา (รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อที่ 7 ข้างต้น) เราจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของเรา

12. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากท่านเป็นเด็กอยู่ในช่วงอายุที่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่าน ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวร่วมกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากเราพบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอายุ และบังคับตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

นโยบายนี้มีทั้งรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกัน หรือความแตกต่างกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก

Page Top