นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซาท์อีสต์เอเซีย) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย" หรือ "เรา") ซึ่งใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภค จากคู่ค้าของบริษัท และจากบุคคลที่ติดต่อกับเรา (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "ลูกค้า") เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า คำว่า ข้อมูลส่วนบุคคลให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังปรากฎในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (คขส) ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า คำว่า "ใช้ " หรือ "เก็บรวบรวม" มีความหมายเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน คขส ได้แก่ การรวบรวม การบันทึก การเก็บ การเปิดเผย เป็นต้น เครือบริษัทประเทศไทยตระหนักดีว่าการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้ เครือบริษัทประเทศไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และทำงานเพื่อจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เครือบริษัทประเทศไทยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อลูกค้าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ("ขอบเขตการใช้งาน") และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือบริษัทคาโอประเทศไทยอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • (ก) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้า
 • (ข) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน
 • (ค) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
 • (ง) เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย
 • (จ) เพื่อรักษาและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และ
 • (ฉ) เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่เป็นไปตามเรื่องราวหรือแป็นการเสริมต่อไปจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกส่งต่อไปยังสถานที่นอกประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามลูกค้า ข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือข้อมูลจากโดเมนสาธารณะ

ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยหรือในนามของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากลูกค้าไม่เห็นด้วยที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยตามนโยบายนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ที่ผูกพันกับลูกค้า และนอกจากนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยจะไม่สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าแต่อย่างใด

2. การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยได้ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

 • การจัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย เป็นผู้ดูแลและแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริษัท เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยและแต่ละแผนกที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • การกำหนดระเบียบภายในบริษัท ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้การศึกษาแก่พนักงานและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีความคุ้นเคยกับกฎและแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • การจัดตั้งทะเบียนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการบังคับใช้ข้อ จำกัด ที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ
 • การดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการรั่วไหล การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

3. การจัดหาและการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาล
 • ข้อมูลถูกจัดเตรียมหรือเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ (รวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทน) ตามขอบเขตการใช้งาน (โปรดดูข้อ 4 ด้านล่าง)
 • ในกรณีที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเตรียมไว้ เพื่อการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการการแยกกิจการหรืออื่น ๆ

นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปที่

 • (ก) บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 • (ข) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ
 • (ค) ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่อาจมีการร้องขอเป็นครั้งคราว และ / หรือ
 • (ง) บุคคลอื่นใดที่เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย คิดว่าอาจเหมาะสม

แม้จะมีบุคคลดังกล่าวอยู่นอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในเวลาที่มีการรวบรวม

4. การควบคุมของผู้ให้บริการ

ในบางคราว เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย อาจมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการภายนอก เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกเลือก ยิ่งไปกว่านั้น เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ยังจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามขอบเขตการใช้งานและกำหนดให้พวกเขาทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการที่คล้ายกันเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

5. การตอบสนองต่อการยืนยันการแก้ไขและคำขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าร้องขอการยืนยันการแก้ไข (การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการลบ) การหยุดการใช้งานหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยจะทำการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้าดังกล่าวให้สอดคล้องกับคำขอเว้นแต่จะมีเหตุผลที่เหมาะสมในการปฏิเสธ

ลูกค้าสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้: -

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ที่อยู่: บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 15 อาคารเวฟเพลส
55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์: 02-655-4455 ต่อ 461
หมายเลขโทรสาร: 02-655-4545
ที่อยู่อีเมล: DPOTH@kao.th.com

ลูกค้าอาจเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่การเพิกถอนทำให้เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ กับลูกค้าและนอกจากนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะไม่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด

6. การตอบสนองต่อความคิดเห็นและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดการกับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ลูกค้าสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

7. คุกกี้ส์

เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย ใช้คุกกี้ส์บนเว็บเพจเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบการจัดเนื้อหาบริการหรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการดูเว็บ คุกกี้ส์คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บหนึ่งไปยังอีกเบราว์เซอร์หนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้ใช้มา เพื่อแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ตาม การกระทำนั้นจะทำให้ลูกค้าไม่อาจใช้บริการต่างๆ ที่ต้องใช้การเข้าสู่ระบบ

8. ความยินยอม

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ลูกค้ายินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

ลูกค้าขอยืนยันว่า ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยรับความยินยอมจากบุคคลอื่นนั้นแล้ว หรือได้แจ้งให้บุคคลอื่นนั้นได้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

9. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อสะท้อนการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นนโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและหากลูกค้าไม่ติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 5 ข้างต้น) ลูกค้าจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นลูกค้าควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าเราตระหนักถึงนโยบายล่าสุดของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้ออกให้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก

Page Top