MEN'S Biore男性專用控油抗痘沐浴乳

MEN'S Biore男性專用控油抗痘沐浴乳

控油抗痘沐浴乳
■預防調理身體痘痘
■10倍炭*吸附面積 控油配方
■有效抗菌,針對背部、胸口等易出油流汗膚況設計

*依據花王(台灣)消費品研究部門2013年資料計算,竹炭表面吸附孔洞面積為木炭10倍

750ml

    引用此資訊
    ×
    Quote of the image
    • <img src="http://www.kao.com/tw/kao_imgs/mensbiore/mbi_face_firming_00_img_l.jpg" />

    • <img src="http://www.kao.com/tw/kao_imgs/mensbiore/mbi_face_firming_00_img_s.jpg" />