image

จำนวนและตัวเลขของคาโอ

ประวัติและขนาดบริษัท

ประวัติบริษัท

image

image

image

จํานวนพนักงานรวม

image

image

image

ยอดขายสุทธิรวม

image

กำไรจากการดำเนินงานรวม

image

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย

image

สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา

image

จำนวนสิทธิบัตรที่ถือครอง

image

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการใช้น้ำ

image

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

image

Page Top