ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

คาโอ คอร์ปอเรชั่น

ที่อยู่

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan

ก่อตั้ง

มิถุนายน พ.ศ. 2430

จัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมาย

พฤษภาคม พ.ศ. 2483

ทุนจดทะเบียน

85,400 ล้านเยน

พนักงาน

35,411

  • *
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตัวแทน

โยชิฮิโระ ฮาเซเบะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยอดขายและรายได้รวม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม [IFRS])

ยอดขายสุทธิ: 1,551.1 พันล้านเยน
รายได้จากการดำเนินงาน:    110.1 พันล้านเยน
รายได้ก่อนภาษีเงินได้:    115.8 พันล้านเยน
รายได้สุทธิ:      87.7 พันล้านเยน
Page Top