ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

คาโอ คอร์ปอเรชั่น

ที่อยู่

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan

ก่อตั้ง

มิถุนายน พ.ศ. 2430

จัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมาย

พฤษภาคม พ.ศ. 2483

ทุนจดทะเบียน

85,400 ล้านเยน

พนักงาน

33,507

  • *
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ตัวแทน

โยชิฮิโระ ฮาเซเบะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยอดขายและรายได้รวม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม [IFRS])

ยอดขายสุทธิ: 1,418.8 พันล้านเยน
รายได้จากการดำเนินงาน:    143.5 พันล้านเยน
รายได้ก่อนภาษีเงินได้:    150.0 พันล้านเยน
รายได้สุทธิ:    111.4 พันล้านเยน
Page Top