Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
วิถีทางเกี่ยวกับคาโอ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ธุรกิจทางด้านเคมีภัณฑ์
บริษัทในเครือคาโอ
 
 

การได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
เป็นการยืนยันในเรื่องการตระหนักและพันธะสัญญาที่จะดูแล
สิ่งแวดล้อมของคาโอประเทศไทย


อนุรักษ์พลังงาน


คาโอประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง
”โครงการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันของพนักงาน
ของเราEnvironment Care Activitiesวันทำความสะอาดครั้งใหญ่
คาโอประเทศไทยโดยคณะกรรมการโครงการกรีนโปรเจค ได้จัดให้มีวันทำความสะอาดครั้งใหญ่
เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพนักงานในการทำความสะอาดทั่วทั้ง
บริเวณโรงงานและนอกโรงงาน

การฝึกอบรมให้ตระหนักรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม

บรรดาสมาชิกคาโอประเทศไทย รวมทั้งพนักงานรับเหมาแรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานจะต้องผ่าน
การอบรมในเรื่อง “การตระหนักรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม” การอบรมในเรื่องนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย

การดูแลสิ่งแวดล้อม
ตามพันธะสัญญาของบริษัทฯ “เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม” คาโอประเทศไทยได้สนับสนุน
การคืนหลอด fluorescent (หลอดนีออน) ไปยังผู้ผลิตเพื่อรีไซเคิ้ล และการรวบรวมขวดพลาสติก
และโฟม ส่งให้กับผู้นำไปรีไซเคิ้ล
Previous (1/2)  

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map