Nghiên cứu & Phát triển

Kao nhắm đến mục tiêu muốn hiểu bản chất của hiện tượng một cách khoa học để tạo nên giá trị mới. Chúng tôi tạo nên điều này bằng cách thực hiện quản lý ma trận qua nghiên cứu công nghệ cơ bản và nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Page Top