Nghiên cứu & Phát triển

image

image

image

Kao thực hiện các nghiên cứu nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và làm phong phú cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới.
Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển sự hiểu biết khoa học về bản chất cơ bản của hiện tượng và tạo ra giá trị mới trong nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp thông qua quản lý ma trận.

Page Top