Chính sách bảo mật

Hiệu đính Lần cuối: Ngày 27 tháng 6 năm 2023

Chính sách Bảo mật của Kao Việt Nam

Chúng tôi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kao Việt Nam (MST: 3600246811) (hay được gọi là "Kao Việt Nam", "Chúng tôi" trong văn bản này), sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của người dùng được thu thập từ đối tác kinh doanh và tất cả các bên có quan hệ với chúng tôi ("người dùng", "khách hàng" hoặc "bạn") vì các mục đích khác nhau, bao gồm phát triển và xúc tiến các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Thuật ngữ "thông tin cá nhân" sẽ có cùng ý nghĩa như "dữ liệu cá nhân" được mô tả trong Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2023 (PDPD, "13/2023/NĐ-CP") Các thuật ngữ "sử dụng" và "quy trình" sẽ có cùng ý nghĩa như "xử lý" được mô tả trong PDPD , bao gồm, thu thập, ghi, lưu giữ, tiết lộ v.v. Kao Việt Nam thừa nhận rằng quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách đúng đắn là một trách nhiệm quan trọng và cần thiết để giữ được lòng tin của khách hàng, những người cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Để hoàn thành trách nhiệm này, Kao Việt Nam tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân ("Nghị định bảo vệ dữ liệu Cá nhân") và làm việc để quản lý và bảo vệ đúng đắn thông tin cá nhân theo Chính sách này.

1. Các loại Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao các loại thông tin cá nhân khác nhau về bạn. Sau đây là những ví dụ về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được:

Bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản (theo định nghĩa của Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

 • Giới tính;

 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

 • Quốc tịch;

 • Hình ảnh của cá nhân;

 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

 • Tình trạng hôn nhân;

 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

 • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 4 (các dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo khoản 4, Nghị định 13/2023)

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân

Kao Việt Nam sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn chỉ vì các mục đích đã thông báo cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin và vì các mục đích nêu trong Chính sách này ("Phạm vi Sử dụng"), và sẽ không dùng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi bạn được sự đồng ý hoặc những mục pháp luật yêu cầu.

Tuân theo các luật lệ liên quan, Kao Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • (a) phát triển và xúc tiến sản phẩm và dịch vụ tốt hơn;

 • (b) cho phép thực hiện các nghĩa vụ và nghĩa vụ của mình theo bất kỳ điều khoản luật pháp hiện hành nào, kể cả các luật và quy định chống rửa tiền;

 • (c) để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng;

 • (d) cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Kao Việt Nam;

 • (e) để duy trì và cập nhật các bản ghi của bạn; và

 • (f) cho bất kỳ mục đích nào khác mà vô tình hay có liên hệ bổ sung cho các mục đích trên.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được truyền đến một nơi ngoài lãnh thổ Việt Nam (theo đúng quy trình của Nghị định 13/2023).

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập từ các nguồn khác nhau, bao gồm thông tin do bạn cung cấp hoặc đại diện của bạn, thông tin từ các bên thứ ba hoặc thông tin trong tên miền công cộng.

Việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn không bắt buộc phải có nghĩa vụ hợp đồng hoặc hợp đồng. Việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn là tự nguyện. nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Kao Việt Nam theo chính sách này, Kao Việt Nam có thể không tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng do bạn và bên cạnh đó, Kao Việt Nam sẽ không thể thực hiện hiệu quả dịch vụ của mình cho bạn.

3. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân hợp lý

Kao Việt Nam đã thực hiện các biện pháp sau đây để quản lý và bảo vệ tốt thông tin cá nhân của bạn:

 • Chỉ định tổ chức nhằm thúc đẩy và bảo đảm việc bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân do Kao Việt Nam nắm giữ tổng thể, và bổ nhiệm cá nhân kiệm soát thông tin cá nhân trong mỗi Công ty.

 • Thành lập các quy định nội bộ dựa trên các luật bảo vệ thông tin cá nhân và các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc xử lý thông tin cá nhân;

 • Đào tạo nhân viên và những người có liên quan để đảm bảo họ hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và hoàn toàn quen thuộc với tất cả các quy tắc và hướng dẫn liên quan;

 • Thực thi các hạn chế về tiếp cận thông tin cá nhân; và - Thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp và hợp lý để ngăn ngừa việc truy cập trái phép hoặc rò rỉ, phá huỷ hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

4. Cung cấp và công bố cho các bên thứ ba

Kao Việt Nam sẽ không cung cấp hoặc công bố thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ trường hợp sau đây:

 • Bạn đã được sự đồng ý trước đó;

 • Luật pháp hoặc trình tự của Cơ quan chức năng yêu cầu công khai thông tin;

 • Thông tin được cung cấp hoặc công bố cho nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm các cán bộ, nhân viên và đại lý của nó) phù hợp với Phạm vi Sử dụng (xem Điều 5 dưới đây);
   
 • Trong trường hợp sử dụng chung trong một bản khai; và - Thông tin cá nhân được cung cấp liên quan đến việc kế tiếp doanh nghiệp do sáp nhập, tách ra hoặc làm ngược lại.

Mặc dù với các quy định trên và tuân theo các quy định pháp luật có liên quan, Kao Việt Nam có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:-

 • (a) các công ty con, các công ty nắm giữ cổ phần, các công ty liên quan hoặc các hiệp hội (thuật ngữ "công ty có liên quan" được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp) của Kao Việt Nam, trong hiện tại và tương lai;

 • (b) Cơ quan quản lý và chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý và chính phủ nước ngoài liên quan;

 • (c) Cơ quan kiểm soát tiền tệ Việt Nam và bất cứ cấp có thẩm quyền nào khác khi/ và/hoặc yêu cầu;

 • (d) bất cứ người nào khác mà Kao Việt Nam có thể cho là phù hợp;

mặc dù bất cứ người nào như vậy có thể ở ngoài lãnh thổ, vì bất cứ mục đích nào trên đây hoặc vì bất cứ mục đích nào khác mà thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ vào thời điểm thu thập.

5. Kiểm soát của Nhà cung cấp Dịch vụ

Kao Việt Nam đôi khi gửi kèm theo việc xử lý thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Chỉ những nhà cung cấp dịch vụ được xác nhận là có khả năng xử lý đúng các thông tin cá nhân mới được lựa chọn. Hơn nữa, Kao Việt Nam cung cấp và công bố thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ này một cách nghiêm chỉnh tuân thủ Phạm vi Sử dụng, và yêu cầu họ, bằng hợp đồng bằng văn bản hoặc các biện pháp tương tự, để xử lý thông tin cá nhân một cách đúng đắn, và định kỳ xác minh sự tuân thủ của họ.

6. Khoảng thời gian Lưu trữ

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ lại chừng nào cần thiết để hoàn thành các mục đích xử lý được mô tả ở trên. Sau khi xử lý xong hoặc bạn kết thúc quan hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi các hệ thống và hồ sơ của chúng tôi hoặc đặt các bước để ẩn danh đúng cách cho bạn không còn được nhận diện được nó nữa (trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin của bạn để tuân thủ các quy định pháp lý mà công ty nhóm phải tuân thủ).

Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin cá nhân của bạn cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật lệ hiện hành nào hoặc nếu chúng tôi cần thông tin cá nhân của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý, chỉ cần được biết trên cơ sở. Trong phạm vi khả thi, chúng tôi sẽ hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn vì những mục đích hạn chế như vậy.

7. Quyền của Bạn

Quyền rút văn bản chấp thuận: Nếu bạn đã tuyên bố đồng ý của mình về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân (đặc biệt là việc nhận thông tin tiếp thị trực tiếp qua email), bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào với hiệu quả trong tương lai. Việc rút vốn như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi có sự đồng ý rút ra. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để rút lại chấp thuận của ông.

Quyền yêu cầu truy nhập thông tin cá nhân của bạn: Bạn có quyền được chúng tôi xác nhận có hay không những thông tin cá nhân liên quan đến việc bạn đang được xử lý, và, ở trường hợp đó, để yêu cầu truy cập thông tin cá nhân. Thông tin truy cập này bao gồm - trong danh mục - mục đích xử lý, các loại thông tin cá nhân có liên quan, và người nhận hoặc các loại người nhận mà thông tin cá nhân đã được hoặc sẽ được tiết lộ. Tuy nhiên, đây không phải là một quyền tuyệt đối và lợi ích của các cá nhân khác có thể hạn chế quyền truy cập của bạn. Bạn có quyền nhận bản sao thông tin cá nhân đang được xử lý miễn phí. Để có thêm những bản sao mà ông yêu cầu, chúng tôi có thể tính phí hợp lý dựa trên chi phí hành chính.

Quyền yêu cầu chỉnh sửa: Bạn có quyền được chúng tôi chấp thuận những thông tin cá nhân không chính xác có liên quan đến bạn. Tùy theo mục đích của quá trình xử lý, bạn có thể có quyền hoàn tất thông tin cá nhân chưa hoàn tất, bao gồm việc cung cấp một câu lệnh bổ sung.

Quyền yêu cầu đo (quyền được quên): Trong những tình huống cụ thể, bạn có quyền lấy thông tin cá nhân từ chúng tôi mà có thể chúng tôi sẽ có nghĩa vụ xóa đi những thông tin cá nhân như vậy.

Quyền yêu cầu hạn chế xử lý: Trong những hoàn cảnh nhất định, bạn có quyền thu được từ việc chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp đó, dữ liệu tương ứng sẽ được đánh dấu và chỉ được xử lý bởi chúng tôi vì một số mục đích nhất định.

Quyền yêu cầu khả năng chuyển đổi dữ liệu: Trong một số trường hợp, bạn có quyền nhận được thông tin cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo một định dạng có cấu trúc, thường được dùng và có thể đọc được bằng máy và bạn có quyền chuyển dữ liệu đó cho một thực thể khác mà không bị cản trở bởi chúng tôi.

Phải sang đối tượng: Trong những hoàn cảnh nhất định, bạn có quyền phản đối, dựa trên tình huống cụ thể của bạn, bất cứ lúc nào để xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi chúng tôi và chúng tôi có thể yêu cầu bạn không còn xử lý thông tin cá nhân của bạn nữa. Quyền đối tượng như vậy có thể đặc biệt được áp dụng nếu chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích lập hồ sơ nhằm hiểu rõ hơn các mối quan tâm của bạn trong sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hay cho tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn có quyền phản đối và bạn thực hiện quyền này, thông tin cá nhân của bạn sẽ không còn được chúng tôi xử lý cho các mục đích đó nữa. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây. Đặc biệt, quyền đối tượng đó có thể không tồn tại nếu việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cần tiến hành các bước trước khi gia nhập hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Khi Kao Việt Nam nhận được bất cứ yêu cầu nào từ bạn, Kao Việt Nam sẽ chấp nhận khi xác minh danh tính của bạn, tuân thủ theo yêu cầu, trừ khi có cơ sở hợp lý để từ chối.

Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo cách sau:-

Liên hệ: Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu (Tran Hong Ha)
Địa chỉ gửi thư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KAO VIỆT NAM
Lô A12, Khu Công Nghiệp Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: 02513936988
Địa chỉ email: Kaovn_legal@kaovn.com.vn

Để thực hiện quyền của bạn, xin hãy liên hệ với chúng tôi như đã nói ở trên. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

8. Phản hồi về nhận xét và khiếu nại về xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ ý kiến hoặc khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách kịp thời và thích hợp. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại chi tiết liên hệ được cung cấp tại Điều 7 trên.

9. Cookie

Kao Việt Nam dùng cookie trên trang web của hãng nhằm nâng cao trang web, bao gồm nâng cao thông tin và các dịch vụ cung cấp và làm cho trang web của họ dễ sử dụng hơn, và trên một số trang web, để xác thực tư cách thành viên đăng nhập, tùy chỉnh nội dung dịch vụ hoặc phân phối quảng cáo dựa trên lịch sử duyệt web. Một tập tin cookie là một tập tin điện tử được truyền từ một trang web cụ thể sang một trình duyệt xem trang đó, mà về sau có thể truy xuất để phân biệt máy tính của người dùng.

Bạn có thể vô hiệu hóa hoặc xóa cookie trong thiết đặt trình duyệt của mình. Bằng cách tùy chỉnh, xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa các cookie cụ thể, bao gồm các dịch vụ cần đăng nhập, sẽ không sẵn dùng cho bạn.

10. Đồng ý

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý việc xử lý thông tin cá nhân của mình theo Chính Sách này.

Bạn xác nhận thêm rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của (các) người mà bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc được xác định từ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể xử lý vì mục đích nêu ở đây bao gồm cả việc tiết lộ cho các bên được nêu trong Chính sách này.

11. Xem lại và cải thiện quản lý thông tin cá nhân

Chính sách này đôi khi có thể được điều chỉnh khi cần thiết để phản ánh việc tiếp tục cải thiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi và có tính đến những thay đổi của luật bảo vệ thông tin cá nhân. Theo đó, chính sách này phải thay đổi mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và trừ khi bạn liên hệ với chúng tôi (chi tiết liên hệ được cung cấp tại Điều 7 trên đây), bạn sẽ được coi là đã chấp nhận thay đổi. Do đó, thỉnh thoảng bạn được khuyến khích ghé thăm web site của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn biết chính sách mới nhất của chúng tôi liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

12. Chính sách về Quyền riêng tư của Trẻ em

Nếu bạn là trẻ em ở độ tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn nên xem lại các điều khoản của Chính sách Bảo mật với cha mẹ hoặc người giám hộ để chắc chắn bạn hiểu và chấp nhận chúng. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân đó càng sớm càng tốt. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh tuổi tác và thực thi các điều khoản của điều khoản này.

Page Top