17/12/2564

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผลิตภัณฑ์

คาโอเปิดตัวโครงการ "ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง"

ส่งผลิตภัณฑ์ชูโรง บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม พร้อมแจกจ่ายในประเทศไทย

บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคชั้นนำที่โดดเด่นด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีจากงานวิจัยพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีการเปิดตัวโครงการ "ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง" (Save Future Lives from Mosquitoes project) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มุ่งรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ โดยริเริ่มดำเนินโครงการในประเทศไทย ในชื่อโครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ภายใต้ โครงการใหญ่ "ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง"
คาโอฯ มีแผนบริจาคผลิตภัณฑ์ จำนวน 80,000 ชิ้น และจะเริ่มกระจายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้ ได้บริจาคงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 6.5 ล้านบาท (รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก

image

ภาพพิธีการส่งมอบระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ 1 จากซ้าย แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 จากซ้าย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
ที่ 3 จากซ้าย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 4 จากซ้าย: นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)
ที่ 5 จากซ้าย: ยูจิ ชิมิซึ ประธานบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ยุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆ แพร่ระบาดมาสู่คน กล่าวได้ว่ายุงคร่าชีวิตผู้คนมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่ประเทศเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญมาช้านาน ผลกระทบของภาวะโลกร้อนมีส่วนทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกไปยังทั่วโลกมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีกำหนดเปิดตัวในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม (Bioré GUARD Mos Block Serum) ซึ่งมีความสอดคล้องกับภาระกิจของคาโอฯ ในการปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัย (Save Future Lives) ด้วยการปกป้องผิวกาย

image

image

ชื่อผลิตภัณฑ์: บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม
ช่วงเวลาเริ่มแจกจ่าย: เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สถานที่: ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นในการควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

แต่ละปีในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่มีมาช้านาน อาการของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนการติดเชื้อยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง (DVBD) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก
ตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยและเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับดำเนินโครงการความร่วมมือครั้งนี้ จังหวัดชลบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความหนาแน่นของประชากรสูง และมักจะมีรายงานผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกที่ได้รับการยืนยันในจังหวัด
ทุกๆปี คาโอ (ประเทศไทย) ร่วมกับพันธมิตรและชุมชนท้องถิ่น มีแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุง
นอกจากนี้ ได้มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน "รู้ทัน" ที่คิดค้นและพัฒนาโดยเนคเทค ซึ่งให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวข้องโรคไข้เลือดออก คาโอ (ประเทศไทย) และพันธมิตรร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก นอกเหนือจากการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก ปริมาณฝุ่น PM 2.5 และข้อมูลดัชนีความร้อนในตำแหน่งปัจจุบันหรือพื้นที่ที่ผู้ใช้เลือกอีกด้วย
คาโอฯ จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือระหว่าง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง และเนคเทคในการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย นอกจากนี้ คาโอฯ ได้มีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ประเทศไทยร่วมกับ
ดร. รวีวรรณ ศรีสวัสดิ์ และ ดร.พัชรา ศรีวิชัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีแผนที่จะทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

image

การสำรวจภาคสนามร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นายโคทาโร่ นูริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ให้ความเห็นต่อการเปิดตัวโครงการนี้ว่า "คาโอมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มอบความปลอดภัยให้แก่ชีวิตผู้คนในอนาคตด้วยกลยุทธ์การจัดการระยะกลาง หรือ K25 โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของภารกิจ อีกทั้งเรายังวางแผนที่จะขยายกิจกรรมนี้ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในทวีปเอเชียที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ ที่แพร่จากยุงอีกด้วย นอกจากนี้ แบรนด์บิโอเร จะเป็นแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและสังคมเข้าด้วยกัน เราจะคิดค้นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการมีผิวกายที่สะอาดจะเชื่อมโยงผู้คนให้สามารถสัมผัสและเชื่อมถึงกันได้ เราจะสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คน
ผ่านแบรนด์บิโอเร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด"

งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันยุง

คาโอฯ ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการป้องกันผู้คนจากยุงในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของยุง คาโอฯ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันผู้คนจากการถูกกัด ด้วยสูตรเฉพาะที่สามารถกระจายตัวในวงกว้างและปกปิดผิวเสมือนเกราะป้องกันแก่ผิว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป เช่น DEET และ Picaridin ซึ่งพึ่งพาสาระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์หลัก
จากการจัดทำแผนวิถีชีวิตแบบคิเรอิ ใน พ.ศ. 2562 คาโอได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ความยั่งยืนคือหนทางเดียว" ("Sustainability as the only path") ในแผนการดำเนินงานระยะกลาง หรือที่เรียกว่า "K25" ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 และมุ่งมั่นที่จะใช้จุดแข็งต่าง ๆ แบบบูรณาการ เพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมต่างๆ ทั่วโลก โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญภายใต้แนวคิดแผนวิถีชีวิตแบบคิเรอิ ในเรื่อง "คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" (Improved Quality of Life) และ "นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง" (Transformative Innovation) สิ่งเหล่านี้เอง ที่ทำให้คาโอพร้อมเผชิญและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะเป็นบริษัทที่จะมอบความปลอดภัยให้แก่ชีวิตผู้คนในอนาคต

เกี่ยวกับคาโอ

คาโอฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้บริโภทั่วโลก ผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 20 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries และ Molton Brown คาโอฯ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งในเอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ และยุโรป นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างยอดขายกว่า 1,500 พันล้านเยนต่อปี คาโอมีพนักงานกว่า 33,000 คนทั่วโลกและมีประวัติยาวนานกว่า 130 ปีในด้านนวัตกรรม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มคาโอเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://www.kao.com/global/en/

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารโอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

(02) 655 4455 ต่อ. 116 – 7
FAX
(02) 655 4545

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี

Page Top