main_vi_space

Kao qua những con số

Lịch sử và quy mô Công ty

Lịch sử

image-01-l

image-01-l

image-01-s

Số lượng nhân viên hợp nhất

image-02-l

image-02-l

image-02-s

Doanh thu hợp nhất

image-03-l

image-03-l

image-03-s

Lợi nhuận hợp nhất

image-04-l

image-04-l

image-04-s

Các sản phẩm được bán

image-05-l

image-05-l

image-05-s

Đối với sản phẩm chất lượng cao

Chi phí R&D

image-06-l

image-06-l

image-06-s

Số bằng sáng chế đang nắm giữ

image-07-l

image-07-l

image-07-s

Cải tiến sản phẩm kết hợp với việc xem xét các thiết kế phổ quát (Universal Design)

image-08-l

image-08-l

image-08-s

Sáng kiến vì Môi trường

Tỉ lệ giảm lượng nước thải

image-09-l

image-09-l

image-09-s

Tỉ lệ giảm phát thải khí CO2

image-10-l

image-10-l

image-10-s

Page Top