Kao qua những con số

Lịch sử và quy mô Công ty

Lịch sử

Số lượng nhân viên hợp nhất

Doanh thu hợp nhất

Lợi nhuận hợp nhất

Các sản phẩm được bán

Đối với sản phẩm chất lượng cao

Chi phí R&D

Số bằng sáng chế đang nắm giữ

Cải tiến sản phẩm kết hợp với việc xem xét các thiết kế phổ quát (Universal Design)

Sáng kiến vì Môi trường

Tỉ lệ giảm lượng nước thải

Tỉ lệ giảm phát thải khí CO2

Page Top