Hồ sơ Công ty

Tên Công ty

Tập đoàn Kao

Địa chỉ

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan

Năm thành lập

Tháng 6 năm 1887

Năm hợp nhất

Tháng 5 năm 1940

Vốn điều lệ

85,4 tỷ Yên

Đội ngũ nhân viên

33.409

  • *
    Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đại diện

Ông Yoshihiro Hasebe, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận
(Năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/12 [IFRS])

Doanh thu 1.382,0 tỷ Yên
Lợi nhuận kinh doanh    175,6 tỷ Yên
Lợi nhuận trước thuế    174,0 tỷ Yên
Lợi nhuận ròng    128,1 tỷ Yên
Page Top