Kao và Tuyên bố phát triển bền vững

Dựa trên cơ sở triết lý doanh nghiệp “Phương châm Kao”, Tập đoàn Kao nắm bắt các nhu cầu của địa phương, thời đại, tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội và tích cực cống hiến cho sự phát triển bền vững của xã hội thông qua hoạt động Yoki-Monozukuri (cam kết của chúng tôi - nhà sản xuất - luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng cao) áp dụng công nghệ và kinh nghiệm của Kao.

Những định hướng cơ bản đó được thể hiện trong “Tuyên bố phát triển bền vững Kao”. Với Tuyên bố này, Tập đoàn Kao vừa tích cực xây dựng mối quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau với các bên liên quan, vừa thúc đẩy các hoạt động cống hiến cho sự phát triển bền vững của xã hội.


Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.