Phương châm Kao (triết lý của Tập đoàn)

"Phương châm Kao" là nền tảng của các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Kao thông qua cam kết Yoki-Monozukuri được rút ra từ quan điểm của người tiêu dùng và khách hàng.