มาตรการในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมบริจาคโลหิต

พนักงานเครือคาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในทุกๆ ปี ของสภากาชาดไทย ด้วยความต้องการโลหิตเป็นปริมาณมากอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ และอุบัติเหตุต่างๆ กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ พนักงานในเรื่องจิตอาสาอย่างชัดเจน

image-01

image-02

ทุนการศึกษา

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ได้จัดตั้งบัญชี “กองทุน เพื่อการศึกษา” เพื่อฝช้ในการสนับสนุนนิสิต นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม และเคมี ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังคงมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

image-03

บริษัทฯเสนอโอกาสให้สาธารณะชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

image-26

image-27

image-28

image-29

image-30

การส่งมอบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

ในทุกๆ ปี เครือคาโอประเทศไทยได้ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มไปยังเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพของคาโอ ในการร่วมส่งเสริมสุขอนามัยของชุมชน

image-04

image-05

image-06

image-07

image-08

รวมถึงการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียน คุณครูและชุมชนใกล้เคียง อีกหนึ่งโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆ วัน

image-09

image-10

image-11

image-12

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เครือคาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุผลิตภัณฑ์ห้แก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและองค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงการร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ

เราภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนต่างๆ ตลอดมา

image-13

image-14

image-15

image-16

image-17

image-18

image-19

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลและใบรับรองที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ของเรา ชาวคาโอประเทศไทย ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอาศัยอยู่

image-20

image-21

การอนุรักษ์พลังงาน

คาโอประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง
”โครงการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันของพนักงาน
ของเรา

image-22

กิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

csr9

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่

คาโอประเทศไทยโดยคณะกรรมการโครงการกรีนโปรเจค ได้จัดให้มีวันทำความสะอาดครั้งใหญ่
เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพนักงานในการทำความสะอาดทั่วทั้ง
บริเวณโรงงานและนอกโรงงาน

csr10

การฝึกอบรมให้ตระหนักรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม

บรรดาสมาชิกคาโอประเทศไทย รวมทั้งพนักงานรับเหมาแรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานจะต้องผ่าน
การอบรมในเรื่อง “การตระหนักรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม” การอบรมในเรื่องนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย

csr11

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ตามพันธะสัญญาของบริษัทฯ “เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม” คาโอประเทศไทยได้สนับสนุน
การคืนหลอด fluorescent (หลอดนีออน) ไปยังผู้ผลิตเพื่อรีไซเคิ้ล และการรวบรวมขวดพลาสติก
และโฟม ส่งให้กับผู้นำไปรีไซเคิ้ล

Page Top