21/08/2562

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคเหนือของประเทศไทย (FURUSATO)

คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการ Kao Reforestation Project ในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินโครงการแรกบนพื้นที่ 220 ไร่ (ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี, พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ณ บริเวณพี้นที่จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และในปีนี้ กับโครงการที่ 2 บนพื้นที่ 60 ไร่ ณ บริเวณบ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี, พ.ศ.2562-2564)

โครงการปลูกป่าในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของผืนป่า และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิออยส์ก้า คุณครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์และชุมชนโดยรอบ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญให้การปลูกป่าในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

เครือคาโอฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืนของสังคม ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย "eco together"

ติดต่อสอบถาม

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-655-4455 ต่อ 112 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top