01/08/2562

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ธุรกิจและการเงิน

การโอนย้ายกิจการระหว่างกันของบริษัทในประเทศไทย

เรามีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ธุรกิจทั้งหมดของ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด จะถูกโอนไปยัง บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผลของการโอนย้ายครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ซึ่ง ณ ขณะนี้ดำเนินการภายใต้ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จะถูกรวมไปไว้ที่ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่ต้นเดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย เทคโนโลยี ตลอดจนการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมขององค์กร นอกเหนือไปจากการโอนย้ายธุรกิจดังกล่าวข้างต้น นโยบายที่มีอยู่ของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ การจัดการ และทิศทางของบริษัทยังคงเหมือนเดิม ที่ตั้งของบริษัท อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขลงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Page Top