Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

เครือคาโอ ประเทศไทย สานต่อกิจกรรม
เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทยในโครงการ
“สุขอนามัยน่ารู้ชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”
โดยบริจาคชุดสุขอนามัยให้เด็กนักเรียน
5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโสม,
โรงเรียนบ้านซับ- งูเหลือม,
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง,
โรงเรียนบ้านซับเค้า-แมว
และโรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ ใน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 468 คน
ด้วยความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริม
การศึกษาในถิ่นกันดาร

 
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit