Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558 ที่ผ่านมา เครือคาโอ  ประเทศไทย  โดยผลิตภัณฑ์ ไฮเตอร์
ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ได้ทำความสะอาดถนนและทางเท้า และสถานที่สำคัญ
ทางศาสนา เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าโจวซือก๋ง บริเวณ
โรงเรียนวัดไตรมิตร ซอยภาณุรังษื รวมถึงบริเวณวงเวียนโอเดียน  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ทั้งนี้ เขตสัมพันธ์วงศ์ถือได้ว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย มีการค้าขายตลอดทั้งวัน
รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย  ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลอยู่
ตลอดเวลา เครือคาโอ ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit