Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
วันที่ 12 มกราคม 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เครือคาโอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนพนักงาน
รวบรวมปฏิทินที่ใช้งานแล้ว ส่งมอบให้กับมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดฯ นำไปดัดแปลงเป็นสื่อการเรียน การสอน อาทิ ทำอักษรเบลล์ โดมิโน่ พร้อมทั้ง มอบผลิตภัณฑ์ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้
เพื่อชุมชนน่าอยู่กับ คาโอ”

อาทิ แชมพูสระผมแฟซ่า ครีมอาบน้ำบิโอเรและ
ผงซักฟอกแอทแทค ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอน คนตาบอด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนัก บริหารมูลนิธิฯ ปฏิบัติ หน้าที่แทน ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit