Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

เมื่อวันที่ 7 และ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เครือคาโอ
ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา จำนวน 200 คน และโรงเรียนสตรีจุลนาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 89 คน ภายใต้โครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” โดยสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 6 ขั้นตอนให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมอบชุดสุขอนามัยให้กับ นักเรียนและโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้วิธีการล้างมือและ การรักษาความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านถ้ำหิน
โรงเรียนสตรี
จุลนาค
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit