Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

Website ของผู้บริจาคประสบภัย จ.เชียงราย
 
3 มิถุนายน 2557
 


จากกรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย โดยคุณปราณี วงษารัตน์  และคุณเอกรินทร์ จันศิริ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสดจำนวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว เพื่อใช้ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

   
พร้อมกันนี้ ตัวแทนสำนักงานขายเชียงราย 
ได้มอบผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกแอทแทค ครีมอาบน้ำบิโอเร
แชมพูแฟซ่า และผ้าอนามัยลอรีเอะ เพื่อสนับสนุนสิ่งของที่
จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ประสบภัย สำหรับหมู่บ้าน
ป่ารวก ต.ธารทอง อ.พาน  และโรงเรียนบ้านโป่งแพร่ วิทยา
ต. โป่งแพร่ อ. แม่ลาว
     
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit