Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

 

The 4th Kao International Environment Painting Contest for Children

ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
"ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 4"

2 พฤษภาคม 2556


หัวข้อ

   “eco together” อยู่รวมกับสิ่งแวดล้อม ให้สร้างผลงานทีแสดงสิ่งทีเราสามารถจะทําได้ ในชีวตประจําวันเพือปกป้องสภาพแวดล้อมอันมีค่ายิ่งของโลกของเรา ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถวาดภาพทีแสดงถึงผู้คนให้ความใส่ใจในการไม่ทําให้น้ำหรือไฟฟ้าสูญเปล่า หรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ซ้ำ หรือการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยให้เราใช้สิ่งต่างๆได้นานขึ้น หรืออาจเป็นภาพการปลูกต้นไม้ และผู้คนทีรู้จักสัตว์ที่สามารถช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด

เด็กๆ อายุตั้งแต่ 6-15 ปี จากทั่วโลก

ข้อกําหนดของการส่งภาพเข้าประกวด

1) ขนาดของภาพ
    ขนาดกระดาษควรมีขนาด A3 (297 มม. X 420 มม.) ภาพขนาดใหญ่ที่สุดทีสามารถส่งเข้า ประกวด คือ 392 มม. x 542 มม.

2) สื่อในการสร้างภาพ
   อนุญาตให้ใช้สื่อทุกชนิดที่ใช้วาดภาพได้โดยตรง การระบายสี ดินสอสีเครยอง ดินสอสี สีน้ำ สีอะคริลิก หรือสีน้ำมัน สีหมึก ภาพพิมพ์ไม้ และอื่นๆ อย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้ใช้ภาพทีนํามา ตัดปะ

3) จํานวนภาพที่ส่งเข้าประกวด
   อนุญาตให้ส่งภาพได้คนละ 1 ภาพเท่านั้น ต้องไม่เป็นภาพที่ทําร่วมกัน ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่วาดขึ้นมาใหม่ และไม่เคยเผยแพร่หรือส่งประกวดที่ไหนมาก่อน

4) วันที่วาดภาพ
   ต้องเป็นภาพที่วาดขึ้นหลังมกราคม 2556 และไม่เคยจัดแสดงทีไหนมาก่อน

5) ภาพที่มีข้อความประกอบ
   หากภาพที่มีข้อความประกอบ ข้อความนั้นจะต้องไม่แสดงชื่อของบุคคล กลุ่ม ชื่อการค้า หรือ บริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่แสดงชือของบริษัทฯ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ภาพที่แสดง รูปหรือชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าจะไม่ผ่านการพิจารณา

วิธีการสมัคร

   1) สำหรับภาพแต่ละชิ้น ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซด์ของคาโอ และให้พิมพ์หรือทำ สำเนา กรอกข้อมูลที่จำเป็น และติดใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วไว้ที่ด้านหลังของภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   2) หากไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ ให้ท่านระบุข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษเท่านั้น บนด้านหลังของภาพ :

   - ชื่อและนามสกุล เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ วันเดือนปีเกิด (ปี/เดือน/วัน) เพศ อายุ
   - โรงเรียน ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่
   - ที่อยู่บ้าน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอีเมล์ (ถ้ามี)
   - ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
   - ชื่อภาพ

   และขอเชิญชวนให้ผู้สมัครเขียนคำบรรยาย 2-3 บรรทัด (ไม่เกิน 70 คำ) เป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาไทย เพื่อบรรยายรูปภาพหรือเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกันกับรูป

หมายเหตุ :

   เงื่อนไขของการสมัคร คือ ให้ถือว่าผู้สมัครได้มอบลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของภาพให้ เป็นของผู้สนับสนุนการประกวด จะไม่มีการส่งคืนภาพวาด การสมัครเข้าประกวดจะต้องได้รับ อนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะใช้เพื่อการติดต่อกับผู้ได้รับ รางวัล ภาพถ่ายของผู้ชนะการประกวดในพิธีมอบรางวัลจะถูกนำไปตีพิมพ์พร้อมแสดงชื่อ อายุ และที่อยู่ของผู้ชนะ รวมทั้งภาพ ชื่อภาพ และข้อความหรือคำบรรยายที่ส่งมาพร้อมการสมัคร ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแสดงในงาน และอาจถูกพิมพ์เผยแพร่บนเวบไซด์ที่แสดงการเข้าประกวด และหรือในที่อื่นๆด้วย

คณะผู้ตัดสิน

Chair Fumikazu Masuda Professor, Tokyo Zokei University
Sumiko Okubo Artist
Yoko Oyamada Illustrator
Kei Matsushita Associate Professor of Tokyo
Mitsutoshi Yoshida Director, Kao Creative House Corporation
To be announced Director of Kao Corporation, Japan

การประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล

ผู้ชนะการประกวดและโรงเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบปลายเดือนพฤศจิกายน 2556

ผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเวบไซด์ของคาโอ

พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ Tokyo Big Sight สถานที่ของ Eco- Products 2013

ชิ้นงานที่ชนะจะถูกนำไปแสดงที่ Tokyo Big Sight ในบูธของคาโอ ณ Eco-Products 2013

ผลงานของผู้สมัครอื่นๆ อาจถูกนำไปแสดงบนเวบไซด์ของคาโอ และนำไปทำซ้ำเพื่อการ โฆษณาประชาสัมพันธ์

ให้ส่งภาพได้ที่

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ : คุณสุพิชา สายกระสินธุ์
e-mail : Supicha@kao.th.com
โทร : 02-655-4455 ต่อ 112 ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี

   ท่านสามารถส่งภาพมาได้ตามรายละเอียดด้านบน จนถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการจัดส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นให้ทันกำหนดภายในวันที่ 12 กันยายน 2556

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

“eco together” – Planet Earth Grand Prix : 1 รางวัล
เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และชุดอุปกรณ์ศิลปะ

“eco together” – Kao Prize : 6 รางวัล
เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

Eco Friend Prize : 20 รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ และชุดอุปกรณ์ศิลปะ

Group Prize : 3 รางวัลจากประเทศญี่ปุ่น และ 3 รางวัลจากต่างประเทศ
เป็นประกาศเกียรติคุณ และบัตรกำนัลหนังสือหรืออุปกรณ์ศิลปะ

*ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   สำหรับผู้ชนะรางวัล “eco together” – Planet Earth Grand Prix และรางวัล “eco-together” – Kao Prize ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็ตาม จะถูกเชิญพร้อมผู้ปกครองให้ไปรับรางวัลในพิธีมอบ รางวัล ณ Tokyo Big Sight ประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ที่ซึ่ง Eco-Products 2013 มีการจัดแสดงอยู่ โดยทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ชนะ และผู้ปกครอง

รางวัล Eco Friend Prize จะถูกส่งไปที่โรงเรียนของผู้ชนะ

รางวัล Group Prizes จะมอบให้กับทางโรงเรียน / สถาบันศิลปะ ที่ส่งภาพเข้าประกวดมากที่สุด จำนวน 3 สถาบัน

*รางวัลแต่ละประเภทนั้นอาจมีการเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครหรือสถาบันที่สมัคร

สนับสนุนโดย Kao Corporation, Japan

 

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail14.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail78.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail78.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit