Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีรายการ " แอทแทค อี่ซี่ รักน้องคนดี ขยี้นี้เพื่อเธอ "
พร้อม 10 คู่เลิฟโดนใจที่จะไปสวีทกันที่เกาหลีและรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อ “ อี่ซี่ เลิฟ ”
18 เมษายน 2551

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีรายการ " แอทแทค อี่ซี่ รักน้องคนดี ขยี้นี้เพื่อเธอ "
พร้อม 10 คู่เลิฟโดนใจที่จะไปสวีทกันที่เกาหลี

ความรักเหมือนอากาศที่ขาดไม่ได้
คุณนฤพร อรรถธรรม จ.อยุธยา

ชีวิตรักง่ายๆ สไตล์อีซี่
คุณทนงศักดิ์ สันธิ จ.เชียงราย

 

 

กิ่งทอง ใบหยก
คุณวานี เทพศร จ.กรุงเทพฯ

“ผสมผสาน” คือ เรามีกันและกัน
คุณสุธาวรรณ ดอกแย้ม จ.กรุงเทพฯ

 

 

ความรัก คือ พลังมหัศจรรย์
คุณศิราภรณ์ แต่งอักษร จ.กรุงเทพฯ

รัก คือ การให้
คุณเจนวิทย์ บัวแสงจันทร์ จ.นครปฐม

 

 

ความรักไม่มีที่สิ้นสุด แล้วจะหยุดรักได้ไง
คุณธนาศาสตร์ วัฒนพันธุ์ จ.สงขลา

ถึงจะแก่ แต่ก็เก๋า
คุณภิญโญ พินิจ จ.ลำพูน

 

 

รักนี้มีปาฏิหาริย์
คุณพุดซ้อน วรรณสอน จ.หนองคาย

คู่รักแสนสุขขี พี่ขยี้น้องขยำ
คุณสุชีวี ฟองจ่าน จ.กรุงเทพฯ

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อ “อี่ซี่ เลิฟ” ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันศุกร์ที่18 เมษายน 2551
 
จ.กรุงเทพฯ : คุณณัฏฐณิชา     เกียรติเสริมขจร,      คุณชนัดดา     สิทธิบูรณะ,      คุณรัตนา     ยิ่งยงธวัช,
คุณสุชาวี   จรุงพันธ์วัฒนา,    คุณณัฏฐพล    ศรีสุขเจริญยิ่ง,    คุณสุคนธา    นงนุช,    คุณจุไรรัตน์    พละเลิศ,
คุณวรเศรษฐ์    วงษ์สวัสดิ์,  คุณชนานาถ    พยุหะ,    คุณสุธินี     พลเยี่ยม  ,   คุณสิทธิชัย     ศรีจรัสวัฒนชัย,
คุณสุธามาศ     สบายพร,     คุณอริษา     ห่อทอง,     คุณสุประวีณ์     มีมา,     คุณสมหวัง      เรืองอภิรักษ์,
คุณสุภัชญา   ดิษฐ์พลขันธ์,   คุณวณิชชา   ชำนาญปืน,   คุณศักดิ์ชัย   องค์สุทธิสวัส,   คุณชวนพิศ    บุนนาค,
คุณรัชนีวรรณ   บุญประสิทธิ์,   คุณบุษรา  เตมีย์กำจรเกียรติ,   คุณทักษพร   สวรรค์ศิลา,  คุณสุรีย์พร   แซ่โค้ว,
คุณธวัชวงศ์     รุจวิชัย,     คุณชวัลลัตน์    เวียงอินทร์,    คุณพิทวัส     นิลไพรัช,    คุณพลกฤณ์     ตั้งเจริญ,
คุณธันยาภรณ์    อรัญวาลัย,   คุณสรัญญา    อัตถศาสตร์,    คุณอัญพัชร์    หงสกุล,   คุณภาษิวัต    สุทธิรักษ์,
คุณรัตน์พร    ปิ่นทอง,   คุณลีนา    จรัสเลิศสุวรรณ,   คุณณรงค์ฤทธิ์    พันธุ์ออน, ค  ุณสุนันท์   ลีลาวชิโรภาส,
คุณอภิศักดิ์  อาสายุทธ์, คุณชัยโย  เตโชนิมิต,  คุณวิรัตน์  ทองสอาด, คุณสุจินต์  ไวยศิลป์, คุณสุรีย์  สบายพร,
คุณอนุศิษย์   สุขประเสริฐ,   คุณชัฏศรัย   ปิยมาภรณ์
จ.กำแพงเพรช
: คุณสุดใจ  พิลึก, คุณอรวรรณ  ปิยะเจริญวัฒนา, คุณเฉลิม  ใหญ่สถิตย์, คุณกนกวรรณ  ศิริวาโภ จ.ขอนแก่น : คุณเสกสรรค์    จันสนิท,   คุณวรรณา    พินิจการุณเนตร,   
จ.ฉะเชิงเทรา: คุณมนัส    ยอมิน
จ.ชลบุรี : คุณนงลักษณ์    ฐิติรุ่งเรือง,   คุณสมบัติ   เพ็งน้อย,   คุณนลินรัตน์   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ,
จ.เชียงใหม : คุณพรเทพ    ศิรินภาพันธ์,   คุณกษิดิ์เดช    สุรคุปต์,   คุณทัศนาวลัย    วัฒนถาวรกิจ
จ.ชัยนาท : คุณยงยุทธ    มูลเทพ,    คุณศจี    โรจนอุดมวุฒิกุล
จ.ตาก : คุณยงยุทธ    ปานขลิบ
จ.ตราด : คุณภัทราพร    จีนากำเนิด
จ.นครปฐม : คุณอุมาภรณ์    คูศรีเทพประทาน,
จ.นครราชสีมา : คุณเกวรีย์    ยิ่งเจริญ,    คุณเอกลักษณ์    ดิเรกกุล
จ.นครสวรรค์ : คุณมรินทรา    นัยชิต,
จ.นครศรีธรรมราช : คุณ ปุณยวีร์    ศรีรัตน์
จ.นนทบุรี : คุณจินตนา    อินวงค์วรรณ,    คุณธิติพงศ์    ทรัพย์ยืนยง 
จ.ปทุมธานี : คุณสายพิณ  ฉายารัตนศิลป์, คุณสุวภา  มาตย์ชาวนา, คุณเปรมฤดี  เพ็งพล, คุณนภัส  ขนุนก้อน
จ.ปัตตานี : คุณดอเลาะ    สาเมาะ
จ.พิษณุโลก : คุณนาฏลดา    แก้วกล่อม
จ.ยะลา : คุณซูบายดะห์     สาแหละ
จ.ยโสธร : คุณอิศรา    โพธิ์ศิร
จ.ราชบุรี : คุณอาวุธ    แผนพยงค์,   คุณสุริยา    อะละมาลา
จ.ระยอง : คุณสุวิทย์    ฤทธิ์จรูญ,   คุณกาย    โพธิ์งาม 
จ.ลพบุรี : คุณสุพัตรา    บุญประเสริฐ 
จ.สตูล : คุณดวงกมล    หนูแก้ว
จ.สงขลา : คุณศิริวรรณ    อภิรัตน์ไพบูลย์
จ.สิงห์บุรี : คุณวันวิสาห์    แสงดาว  
จ.สมุทรปราการ : คุณนิภาพร  สุวรรณทศ, คุณศรินรัตน์  พงศ์บุปผาชาติ, คุณประนอม  ศรีล้น, คุณเมดา  เปรมอ้น, คุณธิดา    วัชรมัย 
จ.สมุทรสาคร : คุณจิราพร     วิจิตร,    คุณอามรรัตน์    จอดนอก 
จ.สระบุร
ี : คุณอัษฏาวุธ     องค์เสมา,    คุณประวิทย์     ธนสิทธิสมบรูณ์,    คุณมะลิ     ทวีทรัพย์อัมพร,
คุณบุญยฤทธิ์    เผือกผ่องสุริยะ 
จ.อยุธยา :  คุณมานะ     น้อมสูงเนิน
จ.อุตรดิตถ์ : คุณพิตินันท์    พันถา
จ.อุบลราชธานี : คุณทวีศักดิ์    วิยะชัย

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map