Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม - รวมพลคนคาโอรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ที่ผ่าน พนักงานเครือคาโอ
ประเทศไทย ร่วมใจรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ถึงความ
สำคัญเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน อีกทั้งสร้าง
ความสามัคคีระหว่างเพื่อนพนักงาน โดยนอกจากการ
ปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และอาชีพให้กับ
คนในชุมชนบ้านคลองโคนอีกด้วย ณ ศูนย์อนุรักษ์
ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

   
 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit