Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม - Kao Reforestation Project ครั้งที่4

 
เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา Kao Corporation ร่วมกับมูลนิธิ OISCAR ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งประสานผ่าน Kao Thailand และOISCAR ประเทศไทย โดยกิจกรรมได้ ดำเนินการ มาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งโครงการ ปลูกต้นไม้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู สภาพป่าเสื่อมโทรม ภายใต้ ชื่อกิจกรรม Kao Reforestation Project ซึ่งเป็น
การปลูกต้นไม้บนเนื้อที่ 220 ไร่ (ระยะเวลาดำเนิน การปี 2555-2559) ณ บริเวณพื้นที่จุดชมวิว ห้วยทรายมาน และต้นไม้ส่วนใหญ่ ที่ปลูกเป็น
ไม้ยืนต้น ไม้เนื้อแข็ง โดยทำการปลูก ทั้งสิ้น 8,800 ต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากชุมชน บ้านห้วยเย็น ม.7 ตำบลริมโขง และ โรงเรียน บ้านเมืองกาญจน์ พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สวนป่าห้วยทรายมาน สังกัดสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายและอำเภอเชียงราย
ทั้งนี้ เพราะทุกฝ่ายตระหนักวิถีชีวิตของตนเองนั้นมีป่า เป็นที่พึ่งที่สำคัญในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันปลูก ให้ผืนป่ากลับมา อุดมสมบูรณ์มากที่สุด
บริษัทฯ คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึก ในการร่วม กันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ภายใต้นโยบาย
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit