Kao Thailand Legal 
Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
 

คำแถลงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

 

คาโอประเทศไทยตั้งอินเตอร์เน็ทไซต์(เว็บไซต์) นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลกับท่านเป็นการเฉพาะตนและเป็นการให้บริการชุมชนอินเตอร์เน็ท การเข้าถึงและการใช้ เว็บไซต์นี้ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไข (ดูเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไข) และเป็นไปตามบรรดากฎหมายที่ใช้อยู่   การเข้าไปและ การดูหรือกระทำกิจกรรมในเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยปราศจากข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ ห้ามท่านใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

คาโอประเทศไทย และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บรรดาสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์นี้  เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เสียง หรือภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยปราศจากคำอนุญาตเป็นหนังสือที่ออกโดยคาโอประเทศไทย ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้สำหรับการนั้น โดยไม่ได้เป็นการสละสิทธิที่ว่าไว้ก่อนหน้านี้ ท่านอาจจะดึงข้อมูลจากข้อความภายในเว็บไซต์ไว้สำเนาหนึ่ง เพื่อใช้ในบ้านเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยมีเงื่อนไขให้ท่านเคารพในลิขสิทธิ์และบรรดาสิทธิต่างๆที่มี ท่านจะต้องไม่แจกจ่าย ดัดแปลง โอน นำกลับมาใช้ ปิดประกาศซ้ำ หรือใช้ข้อความที่บรรจุอยู่ภายในเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากคำยินยอมเป็นหนังสือที่ออกโดยคาโอประเทศไทย   คาโอประเทศไทยจะไม่ให้การรับรองทั้งจะไม่ให้ความเห็นว่าการใช้ส่วนต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่คาโอประเทศไทยหรือบริษัทในเครือไม่ได้เป็นเจ้าของ

รูปภาพต่างๆของบุคคลและสถานที่ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของคาโอประเทศไทยหรือได้รับอนุญาตให้ใช้  การใช้รูปภาพเหล่านี้โดยตัวท่านเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้รับอนุญาตจากท่าน  หรือการให้รูปเหล่านี้กับผู้อื่นโดยตัวท่านเป็นผู้ให้เป็นเรื่องต้องห้าม   เว้นเสียแต่มีการอนุญาตเป็นการเฉพาะไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  การใช้รูปภาพใดๆเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคาโอประเทศไทยอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายเครื่องหมายการค้า  กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และ กฎระเบียบต่างๆ

บรรดาชื่อ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า และ เครื่องหมายการให้บริการต่างๆ (รวมเรียกว่า เครื่องหมายการค้า) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นของคาโอประเทศไทยหรือบริษัทในเครือ  หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ได้   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้แสดงถึงการอนุญาต ไม่ว่าโดยนัย  โดยการห้ามโต้แย้ง  หรือประการอื่น หรือ สิทธิใดๆที่ให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือออกโดยคาโอประเทศไทย หรือจากบุคคลที่สามดังกล่าวที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้  การใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้หรือข้อความอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ถูกต้องเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างยิ่ง ยกเว้นที่บัญญัติไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

แม้ว่าคาโอประเทศไทยใช้ความพยายามตามสมควรที่จะรวมความถูกต้องและข้อมูลที่ทันสมัยไว้ด้วยกัน รวมถึงการแถลงเรื่องการทำงานในอนาคตเป็นครั้งคราวไว้บนเว็บไซต์นี้ แต่ทั้งคาโอประเทศไทย ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่รับรองหรือกล่าวได้ว่าข้อความต่างๆนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไปทั้งหมด  คาโอประเทศไทย ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความละเลยเพิกเฉย ใดๆในข้อความบนเว็บไซต์นี้

การใช้และการดูข้อมูลในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ทั้งคาโอประเทศไทย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือ เผยแพร่เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง โดยสิ่งที่เกิดขึ้น จากผลที่ตามมา  หรือต่อความสูญเสียใดๆ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของเรื่องต่างๆ (รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมาย ค่าผู้เชี่ยวชาญ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ตลอดถึงการเข้าไป การใช้เว็บไซต์นี้  หรือข้อความบทความใดๆ รวมถึง ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ บัคคอมพิวเตอร์ต่างๆ การกระทำหรือไม่กระทำการของมนุษย์ หรือจากระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ หรือจากความผิดพลาดอื่นใดการล่มหรือการล่าช้าของการถ่ายโอนข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายในคอมพิวเตอร์  แม้แต่จากการให้คำแนะนำในเรื่องความเสียหายดังกล่าวที่อาจเป็นไปได้

โดยไร้ข้อจำกัดข้างต้น ทุกสิ่งบนเว็บไซต์นี้ได้จัดไว้ให้กับท่านอย่างที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันการตัวสินค้าตามควรแก่สภาพ การรับประกันการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล อย่างไม่จำกัด ดังนั้นการรับประกันทั้งปวงนี้ได้ถูกละสิทธิไว้แล้วอย่างชัดแจ้ง  โปรดจำไว้ว่าโดยอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดต่างๆอาจไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้   โปรดตรวจสอบกฎหมายในประเทศของท่านว่ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆตามข้อยกเว้นของการรับประกันที่ปรากฏอยู่นี้

สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่มีความหมายใดๆที่ใช้เพื่อการเสนอขายหรือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของคาโอประเทศไทยหรือบริษัทในเครือ  ข้อมูลข่าวสารต่างๆในเว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนหรือไม่มีความหมายในการแนะนำการลงทุนที่เกี่ยวข้องพาดพึงในเรื่องการซื้อหรือขายหุ้นของคาโอประเทศไทยหรือหุ้นใดๆ

 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map