Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
วิถีทางเกี่ยวกับคาโอ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ธุรกิจทางด้านเคมีภัณฑ์
บริษัทในเครือคาโอ
 
 

บน  “วิถีทางของคาโอ” เรามี “หน้าที่” “วิสัยทัศน์” “ค่านิยม” และ “หลักการ” อันมี ความหมายดังนี้

“ภารกิจ” :  เราอยู่เพื่ออะไร
“วิสัยทัศน์” :  เรากำลังมุ่งไปทางไหน
“ค่านิยม” :  เราให้ความสำคัญแก่สิ่งใด
“หลักการ” :  เราดำเนินการอย่างไร

        “ วิถีทางของคาโอ ”  คือแผนงานที่อนุวัติตามความใน  “ หลักการบริหารธุรกิจของคาโอ ”   (จัดทำขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1995 แก้ไขปรับปรุงบางส่วนเมื่อปี ค.ศ.1999) โดยได้ทบทวนและปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของคาโอ ทั้งใน และนอกประเทศ

 

        ภารกิจของเราคือ การอุทิศตนเพื่อความอิ่มเอมใจและความผาสุกของมวลมนุษย์ ทุ่มเทพลัง ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์  “สิ่งดี” ที่สะอาด, งาม, ถูกสุขอนามัยด้วยเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันเป็นนโยบายหลักของบริษัท
มอบให้แก่ผู้บริโภค/ลูกค้า
        สมาชิกทุกคนในกลุ่มคาโอผนึกกำลังและความตั้งใจจริงด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปฏิบัติงาน  ตามหน้าที่
ให้ลุล่วงทุกประการ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกยี่ห้อที่สูงค่าของเราได้รับการพัฒนาขึ้นจากมุมมองความต้องการของ
ผู้บริโภค/ลูกค้า ดังนั้นทางบริษัทจึงมีความภูมิใจที่สามารถกล่าวได้ว่า“เรามีส่วนได้รับความปลื้มปีติไปกับผู้บริโภค
/ลูกค้า”

 

        บริษัทเรามีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่ความเป็นธุรกิจที่เข้าถึงจิตใจผู้บริโภค/ลูกค้าในทุกตลาดทั่วโลกอย่าง
ใกล้ชิดที่สุด, ธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้ร่วมรับผลประโยชน์จากกิจการของเราทุก
ท่าน พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม

 

สร้างสรรค์สิ่งดี Yoki-Monozukuri

        การสร้างสรรค์สิ่งดี คือ ค่านิยามของ Yoki-Monozukuri ค่านิยมหนึ่งของคาโอที่แสดงถึงเจตนารมย์แน่วแน่
ของ สมาชิกทุกคน ในอันที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์และยี่ห้อสินค้าที่ดีเด่นเป็นเลิศ  เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
คำว่า “Yoki” ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดี ส่วน “Monozukuri” แปลว่าการพัฒนา/ผลิตสินค้า Yoki-Monozukuri

เราพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และยี่ห้อสินค้าใหม่ ๆ ให้เป็นที่พึงพอใจที่สุดของผู้บริโภคโดยสำรวจความต้อง
การของตลาดแล้วนำมาผสมผสานกับผลการวิจัยและพัฒนา
ผสมผสานความต้องการกับผลการวิจัย
เราทุกคนในทุกหน่วยงานร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์  และพลกำลังทั้งหมดเพื่อให้นโยบาย    การสร้างสรรค์
สิ่งดีของเราบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยมีความตั้งใจจริงของสมาชิกแต่ละคนซึ่งได้รับการประเมินค่าเสมือน
แหล่งทรัพยากรพลังงานของบริษัทเป็นแรงผลักดันสำคัญ
รวมพลังตั้งมั่น
เราดำเนินธุรกิจโดยนำผลกำไรจากการสร้างสรรค์สิ่งดี  กลับไปลงทุนผลิตสินค้าและยี่ห้อ  ที่ทรงคุณค่า
เป็นเลิศวงจร Yoki-Monozukuri ที่หมุนเวียนอยู่อย่างไม่หยุดยั้งนี้ ช่วยให้บริษัทเราได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากบรรดาผู้ได้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค,ผู้ร่วมธุรกิจ,ชุมชนในท้องถิ่น,ผู้ถือหุ้นหรือ
พนักงานของเราเอง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจการของเราประสบผลสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองด้วยผลกำไร
ตลอดมา
วงจร Yoki-Monozukuri

 

นวัตกรรมสิ่งใหม่
เราพยายามปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์,  ยี่ห้อสินค้า,   ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ    อย่างต่อเนื่องให้มีความ
ทันสมัยใหม่เสมอ ล่วงหน้าไปตั้งรับความเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต และภาวะแวดล้อมด้านธุรกิจอย่างน้อย
1 ก้าว
การปรับปรุงและนวัตกรรม
เราดำเนินธุรกิจรุดหน้าไปด้วยความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ไม่มีวันที่จะยึดติดอยู่กับความพอใจในผลกำไรที่ได้อยู่แล้ว
เตรียมพร้อมต่อการเสี่ยง
เราถือว่าปัญหายุ่งยากหรือวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสให้ปรับปรุงตนเอง และเมื่อผ่านพ้นมาได้ ก็จะ
กลายเป็นประสบการณ์อันมีค่าต่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของบริษัท
วิกฤติคือโอกาส

 

คุณธรรมประจำใจ
เราปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานของเราด้วยความขยันขันแข็ง  และซื่อตรง  ใน
ความพยายามเพื่อยกระดับศักยภาพส่วนบุคคลและของบริษัทโดยรวม
เคารพ, เที่ยงธรรม, ซื่อตรง และขยันขันแข็ง
เราดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในตัวบทกฎหมายและจริยธรรม   จนเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของผู้รวมรับผลประโยชน์ทุกฝ่าย
เคารพกฎหมายและจริยธรรม
เราพยายามรักษาหลักประกันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และการปฏิบัติงานในฐานะของบริษัทที่ต้อง
รับผิดชอบสังคมพร้อมทั้งอุทิศตนให้กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม
รับผิดชอบสังคม

 

ผู้บริโภคคือจุดเริ่มต้น

เราเน้นความสำคัญอันดับแรกที่ผู้บริโภค โดยในการทำงานแต่ละวันเราจะมีมุมมองของผู้บริโภคอยู่ในใจอยู่
เสมอ
ผู้บริโภคมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และยี่ห้อสินค้าคุณค่าสูง โดยพยายามเข้าถึงผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดที่สุด เพื่อให้สามารถ
จับความต้องการได้อย่างแท้จริง
เข้าถึงผู้บริโภค
เราพยามยามหาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริโภคอยู่เสมอ และให้ข้อมูลที่ได้รับป้อนกลับมา เป็น
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน
แลกเปลี่ยนกับผู้บริโภค

 

ให้ความสำคัญกับพื้นที่ประกอบกิจกรรม Genba-ism

        “Genba”  ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง พื้นที่ที่มีการประกอบกิจกรรม คาโอ ใช้คำว่า “Genba-ism” ในความหมาย
ว่าทางบริษัทให้ความสำคัญต่อพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมที่มีการปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งใน และนอกประเทศ   เพื่อให้เข้าใจ
แนวทางการดำเนินธุรกิจได้ดีที่สุดและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจการให้มีความเหมาะสม

เราพยายามเสมอที่จะไปเยือนพื้นที่และสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตของผู้บริโภคที่ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อสัมผัสและเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคโดยตรง
รู้ “Genba” ของผู้บริโภค
เราพยายามเสริมศักยภาพขององค์กรโดยรวมและผนึกความเป็นเอกภาพภายในกลุ่มได้ โดยแบ่งปัน
ประสบการณ์  “Genba” ของกันและกัน
ความรู้ภาวะแวดล้อมของ “Genba” นำมาซึ่งเอกภาพ
เราพยายามอยู่เสมอที่จะแสวงหาแนวความคิด และแรงบันดาลใจที่สดใหม่จาก“Genba” ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญ
สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยี่ห้อสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการดำเนิน ขั้นตอนทางธุรกิจ
 แรงบันดาลใจจากพื้นที่กิจกรรม

 

เคารพความคิดส่วนตัว / ทีมเวิร์ค

เราให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม, สัญชาติ, ความเชื่อ, เชื้อชาติ, เพศ และ บุคลิก  ที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละคน
เคารพความแตกต่าง
 
เราพยายามยกระดับศักยภาพในการทำงานของเราแต่ละคนอย่างสุดความสามารถอยู่เสมอ และปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สัมฤทธิผล
ศักยภาพส่วนบุคคล
เราร่วมมือทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงขึ้นตามลำดับ โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวความคิดอย่างกระตือรือร้น และแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
สนับสนุนการสื่อความคิด
เราเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการร่วมมือประสานงานกับผู้ร่วมธุรกิจทุกราย ด้วยความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความเคารพแก่ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
ร่วมมือกับคู่ธุรกิจ

 

มุมมองระดับโลก

เราพยายามเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตลาดทุกแห่งอย่างลึกซึ้ง
เพื่อให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และยี่ห้อสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น
เข้าใจความต้องการของท้องถิ่น
เราพัฒนาระบบบริหารธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะการตลาด และกิจกรรมการจัดจำหน่ายของแต่ละตลาด
พัฒนาระบบบริหารธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น
เราเปิดกว้างรับแนวความคิด  และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทั้งใน    และนอกประเทศอยู่เสมอ และ
ตั้งใจอย่างจริงจังที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่มีคุณค่าสูงจากมุมมองกว้างขวางระดับโลก
เปิดรับความคิดใหม่ ๆ
เราพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะให้กิจการของกลุ่มคาโอ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลกำไรในระดับโลก
ขณะที่ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มของกลุ่มงานส่วนท้องถิ่น
ปรับตนให้คล้องจองกับโลกาภิวัติ

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map