Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
วิถีทางเกี่ยวกับคาโอ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ธุรกิจทางด้านเคมีภัณฑ์
บริษัทในเครือคาโอ
 
       คาโอ (ประเทศไทย) มุ่งเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์  และเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ
และยุติธรรม  และโดยการยึดมั่นต่อหลักจรรยาบรรณ ซึ่งมากกว่าเพียงแต่การปฏิบัติตามกฏหมาย หรือเพียง
แต่ได้รับความยอมรับนับถือจากสังคม เราจะไม่แสวงหากำไร โดยการก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหลัก
จรรยาบรรณที่จะแสดงดังต่อไปนี้
 
หลักจรรยาบรรณของบริษัท
คาโอพยายามจะเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์และเป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีการดำเนินการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
และเป็นเครื่องชี้นำ  และมีการยึดถือปฏิบัติโดยหลักมูลฐานตามหลักจริยธรรม   อันเกินกว่า  เพียงแ่ค่การ
ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นแรงขับดันเพื่อที่จะได้รับความนับหน้าถือตาที่แท้จริงจากสังคม
 
บริษัทจะต้องไม่แสวงหากำไรโดยเสียหลักจรรยาบรรณซึ่งมีระบุไว้ในแนวทางว่าด้วยพฤติกรรม
ในการดำเนินธุรกิจของคาโอ
 
แม้จะอยู่ภายในขอบเขตที่เป็นที่ยอมรับได้ตามกฎหมาย บริษัทก็จะใช้ความคิดริเริ่มเพื่อเป็นตัวอย่าง
ที่ดีกว่าหรือดีที่สุด
 
ห้ามมิให้กระทำการอันผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณแม้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพยายาม
ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทหรือในการปฏิบัติตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็ตาม
 
จะต้องไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมอันน่าสงสัย เช่นนั้นอื่น ๆ
ควรจะแจ้งพฤติกรรมเช่นนั้นให้ทราบต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการส่วนบริหาร และประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
 1. เราจะต้องพยายามพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงซึ่งมุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย
  ของลูกค้าของเราอยู่เสมอ
 2. เราจะต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยถูกต้อง
 3. เราจะต้องให้การตอบสนองที่ซื่อสัตย์ และฉับพลันต่อข้อซักถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า
 4. เราจะต้องโฆษณาด้วยความซื่อสัตย์ และสมเหตุสมผล
 1. เราจะต้องมีส่วนช่วยเหลือในการทำให้สังคมที่ยั่งยืนสัมฤทธิ์ผลขึ้นมาโดยให้การคำนึงโดยละเอียดถี่ถ้วน
  ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของมนุษย์ใน การประกอบกิจการของเราทุกประการ
  รวมทั้งการพัฒนา การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภคผลิตภัณฑ์ และการกำจัดของเสียด้วย
 2. เราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และโดยวิธีกาีรที่เป็นการใช้
  และหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานไม่ว่าในกรณีใดที่สามารถทำได้
 1. เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ทั้งปวง รวมทั้งกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทั้ง
  ตามตัวอักษรและโดยแก่นแท้
 2. เราจะต้องนำการควบคุมภายในอันเข้มงวดไปปฏิบัติให้เป็นผล เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
  และผิดจรรยาบรรณ
 3. เราจะต้องคงให้มีการรับและการให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับธุรกิจไว้ภายในขอบเขตซึ่งเป็น
  ที่ยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติทางธุรกิจที่สามารถยอมรับได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลอันมิบังควรต่อการติดต่อ
  ธุรกิจหรือ แม้แต่อิทธิพลที่ดูเหมือนว่าจะมีปรากฏอยู่
 1. เราจะต้องเคารพบุคลิกภาพและความสามารถของปัจเจกบุคคลโดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนาหรือ
  สัญชาติเพื่อรวมบุคคลเหล่านี้เข้าเป็นกำลังโดยรวมของบริษัท
 2. เราจะต้องประเมินค่าปัจเจกบุคคลด้วยความเป็นธรรมตามบทบาท   หน้าที่   และการทำงานเพื่อพัฒนา
  สมาชิกเป็นรายคนซึ่งเตรียมการท้าทายและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
 3. เราจะต้องคงให้มีไว้ซึ่งสถานที่ทำงานอันปลอดภัย   สะอาด  และมีสุขอนามัย   เพื่อให้ได้สิ่งแวดล้อมที่
  เข้าไปทำงานได้ด้วยความสะดวกสบาย
 1. เราจะต้องพยายามส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตที่สามารถให้
  ผลกำไรได้โดยอาศัยกิจกรรมธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและมีจรรยาบรรณเป็นเกณฑ์
 2. เราจะต้องพยายามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้น   และผู้ลงทุนของเราทราบ
  โดยถูกต้องและโดยวิธีการที่เหมาะแก่เวลา
 1. เราจะต้องดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริง และเราจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่
  จำเป็นหรือเหมาะสมให้สาธารณชนทราบโดยซื่อสัตย์ เราจะต้องพยายามคงไว้ซึ่งความเปิดเผยเรายังจะ
  ต้องฟังเสียงของมหาชนด้วยความรอบคอบและไวต่อการรับความคิดเห็นคำวิจารณ์และคำเตือนให้ระวัง
  ซึ่งแสดงออกมาด้วยความจริงใจด้วยเช่นกัน
 2. เราจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมใดๆซึ่งเป็นที่เสียหายต่อสังคม   นอกจากนี้เราจะต้องแน่วแน่ต้านทาน
  แรงกดดันจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ในการยอมรับหรือสนับสนุนกิจกรรมเช่นว่านั้น
 3. เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายไว้กับองค์กรการเมืองและองค์การส่วนราชการ
 4. เราจะต้องไม่กระทำการร่วมมีส่วนช่วยเหลือใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตราฐานสังคมอันเป็นที่ยอมรับ
 1. เราจะต้องรักษาหลักฐานทางธุรกิจทั้งปวงรวมทั้งหลักฐานทางบัญชีไว้ในสารบบที่ถูกต้อง
 2. เราจะต้องนำระเบียบการควบคุมภายในไปปฏิบัติให้เป็นผลด้วยความเอาใจใส่
 3. เราจะต้องบริหารสารสนเทศที่เป็นความลับ   ทรัพย์สินทางปัญญา   ตลอดจนสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มี
  ตัวตนของบริษัทด้วยความระมัดระวังเราจะต้องเคารพและจะต้องไม่ได้มาหรือใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
  ที่เป็นความลับ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  โดยผิดกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้อง
 1. เราจะต้องดำเนินและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศิลปะ
 2. เราจะต้องพยายามได้มาซึ่งค่าความนิยมและความเชื่อถือโดยเข้ามีส่วนช่วยเหลือต่อชุมชนท้องถิ่น
  ในฐานะเป็นสมาชิกสังคมผู้รับผิดชอบ
 3. เราจะต้องเคารพความสมัครใจของปัจเจกบุคคลผู้มีความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบในการมีส่วนช่วย
  เหลือต่อสังคม
 1. เราจะต้องเคารพกฎหมายทั้งตามตัวอักษรและโดยแก่นแท้ของประเทศที่เรามีการติดต่อการค้าอยู่ และ
  เราจะต้องเคารพวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้น
 2. เราจะต้องมีส่วนช่วยเหลือต่อเศรษฐกิจ มาตรฐานการครองชีพ และวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นโดย
  อาศัยการพัฒนากิจกรรมธุรกิจของเรา
 3. ที่บริษัทในเครือคาโอ เราจะต้องพยายามว่าจ้าง ฝึกอบรม และส่งเสริมคนที่มีความสามารถในประเทศ
  ที่เราดำเนินกิจการอยู่
 4. เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ/ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเมื่อนำสินค้าเข้า
  และส่งสินค้าออก
 1. เราจะต้องไม่กระทำการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหุ้น
 2. ให้กระทำกิจกรรมทางการเมืองเฉพาะเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
 3. อนุญาตให้เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ และศาสนาเฉพาะเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
 4. บริษัทจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงความขัดกันของผลประโยชน์

ผู้บริหารและผู้จัดการจะต้องรับทราบเป็นมั่นเหมาะว่าการปฏิบัติตาม“แนวทางว่าด้วยพฤติกรรม ในการดำเนิน
ธุรกิจของคาโอ”  นั้นเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของตน  บุคคลดังกล่าวยังจะต้องรับภาระหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อคุณค่าของ“แนวทางว่าด้วยพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจของคาโอ”  ให้สมาชิก
ของตนได้ทราบอีกด้วย

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map