Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
วิถีทางเกี่ยวกับคาโอ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ธุรกิจทางด้านเคมีภัณฑ์
บริษัทในเครือคาโอ
 
 


         กลุ่มบริษัทในเครือคาโอ ดำเนินธุรกิจภายใต้ “วิถีทางของคาโอ” ซึ่งเป็นปรัชญาในการทำงานของ
บริษัท เรามุ่งอุทิศตนในการทำงานด้วยการรณรงค์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสังคม โดยมุ่งศึกษาความต้องการของลูกค้าในแต่ละยุคสมัยและในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงนำ
เทคโนโลยี ความรู้ และทักษะเฉพาะทางของคาโอ มาใช้ใน “Yoki-Monozukuri” (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ดี) ให้ดียิ่งขึ้น


         โดยเราได้กำหนดแนวทางในการทำงานดังกล่าวไว้ใน “แนวนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
คาโอ” ดังนั้น กลุ่มบริษัทในเครือคาโอ จึงมุ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคม โดยนำแนว
นโยบายดังกล่าวมา เป็นหลักในการปฏิบัติ และมุ่งมั่นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความไว้วางใจ
และความรู้สึกร่วมในการรับรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมต่อไป
กิจกรรมบริจาคโลหิต : แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม CSR

          คาโอประเทศไทย ร่วมกับสภากาชาดไทย (ชลบุรี) จัดให้มีการบริจาคโลหิต ทุกๆปี สภากาชาดไทย
ในฐานะศูนย์รับบริจาค และให้บริการโลหิต ต้องการโลหิตปริมาณมากเนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการ
โลหิตมากขึ้น อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ และอุบัติเหตุต่างๆ กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในเรื่อง CSR อย่างชัดเจน


ทุนการศึกษา


ในปี พ.ศ. 2529 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ได้ฉลองครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุน การศึกษา”
เพื่อที่จะสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนแต่มีผลการเรียนดีทุกๆ ปี ดอกเบี้ย
ที่งอกเงย จากกองทุนจะถูกนำมาสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา
ที่ขาดแคลนที่ศึกษา ด้านวิศวกรรม และ เคมี


บริษัทฯเสนอโอกาสให้สาธารณะชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

กิจกรรมและการบริจาคให้กับเด็กที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง


ทุกๆปีคาโอประเทศไทยได้สนับสนุนเงินเพื่อสร้าง
สิ่งอำนวยความสะดวกและจัดหากิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยให้กับเด็กๆที่ยากจนหรือ
ถูกทอดทิ้ง

 
ผลงานบางชิ้นของเด็กๆ ถูกคัดเลือกนำมาพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์คาโอฯ ช่วยผู้ประสบทุกข์ภัย ผ่านทางองค์กรการกุศลไม่หวังกำไร         คาโอประเทศไทย บริจาคผลิตภัณฑ์คาโอให้กับบรรดาองค์กรการกุศลที่ไม่หวังกำไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สภากาชาดไทย เราภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบทุกข์ภัย
ต่างๆ เช่น จากความยากจน หรือจากภัยพิบัติ


Next (2/2)  
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map