Global English

Leadership

As of March 21, 2017

Board of Directors

Representative Director

Michitaka Sawada
Katsuhiko Yoshida
Toshiaki Takeuchi

Director

Yoshihiro Hasebe

Outside Director

Sonosuke Kadonaga
Masayuki Oku
Yukio Nagira

Audit & Supervisory Board Members

Full-time Audit & Supervisory Board Member

Toshiharu Numata
Katsuya Fujii

Outside Audit & Supervisory Board Member

Yumiko Waseda
Toraki Inoue
Hideki Amano

Executive Officers

President and Chief Executive Officer

Michitaka Sawada

Senior Managing Executive Officer

Katsuhiko Yoshida
Toshiaki Takeuchi

Managing Executive Officer

Masumi Natsusaka
Motohiro Morimura
Yasushi Aoki
Hideko Aoki
Kozo Saito
Yoshihiro Hasebe

Executive Officer

Yoshimichi Saita
Tadaaki Sugiyama
Masakazu Negoro
Hideki Tanaka
Takehiko Shinto
Jun Shida
Yasushi Wada
Tomoharu Matsuda
Masayuki Abe
Naoki Komoda
Hitoshi Hosokawa
Hiroyuki Yamashita
Minoru Nakanishi
Akemi Ishiwata
Satoru Tanaka
Shigeru Ueyama
Kenichi Yamauchi

Corporate Executive Fellows

Corporate Executive Fellow

Yoshinori Takema
Takuji Yasukawa
Minoru Utsumi
Yuji Furui

Chiaki Mukai

Page Top